اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 12,921,721,646,311 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,631,707 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,631,707 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,643,296 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,919,140

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/22

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، حبيب فرجي دانا ، بهناز كيوان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت