بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 155,683 80.31 774,699 89.13 911,475 90.57 1,002,991 91.25
اوراق مشارکت 15,294 7.89 4,479 0.52 261 0.03 193 0.02
سپرده بانکی 22,934 11.83 66,328 7.63 54,781 5.44 61,905 5.63
وجه نقد 1 0 2 0 1 0 0 0
سایر دارایی ها -,428 -0.22 23,671 2.72 39,874 3.96 34,039 3.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 57,706 29.77 272,280 31.33 361,500 35.92 385,167 35.04