جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 194,376 81.37 956,766 84.97 941,910 87.53 923,155 87.3
اوراق مشارکت 16,690 6.99 44,199 3.93 50,551 4.7 51,270 4.85
سپرده بانکی 25,782 10.79 81,903 7.27 48,632 4.52 56,844 5.38
وجه نقد 1 0 7 0 17 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,712 0.72 43,148 3.83 34,941 3.25 26,145 2.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,509 30.35 364,172 32.34 340,758 31.67 344,369 32.57