بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 140,684 79.16 624,854 85.67 763,748 91.5 879,554 92.36
اوراق مشارکت 15,593 8.77 9,152 1.25 438 0.05 448 0.05
سپرده بانکی 22,254 12.52 76,864 10.54 53,091 6.36 55,330 5.81
وجه نقد 1 0 2 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -1,198 -0.67 16,397 2.25 17,380 2.08 16,978 1.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 51,716 29.1 191,436 26.25 249,892 29.94 327,964 34.44